شورای دانشگاه از ارکان مهم تصمیم¬گیری در خصوص تبیین خط مشی و سیاست¬های کلی دانشگاه می باشد و اعضای آن عبارتند از:

1- معاون آموزشی دانشگاه

2- مدیر امور آموزشی دانشگاه

3- معاون های آموزشی و پژوهشی دانشکده ها

4- مدیر تحصیات تکمیلی دانشگاه،

5- مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

6- یک نماینده از اعضای هیئت علمی دانشگاه که توسط ریاست و یا معاون آموزشی دانشگاه معرفی می گردد.

شرح اجمالی وظایف و اختیارات شورای دانشگاه به قرار زیر است:

بررسی و تأیید رشته های آموزشی جدید و ارائه گزارش جهت پیشنهاد به وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ارزیابی روش های همکاری با مؤسسات دولتی و غیر دولتی، و تدوین ضوابط برای آن، بررسی سالانه امکانات علمی شامل نیروی انسانی و تجهیزات دانشگاه، تعیین کمبودها، طبقه بندی نیازهای علمی و همچنین اقدام برای تأمین آنها، برنامه ریزی پذیرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه و با توجه به برنامه توسعۀ کشور، بررسی مسائلی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار می گیرد، بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه حل های لازم، ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه، بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های پیشنهادی شوراهای تخصصی، و در نهایت تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا و تصویب آیین نامه کمیته های داخلی شورا .