تجهیزات

آزمایشـگاه آبیـاری و زهکشـی : ECمتـر، PHمتـر، پایــه عصارهگیــر، تانســیومتر، هیدرومتــر بایــکاس، دســتگاه صفحــات فشــاری، ترازوهــای دیجیتــال، آون، دســتگاه بلوک‌هــای گچــی، رطوبتســنج TDR ، میکرومولینــه، دســتگاههای هدایــت هیدرولیکــی بــهروش بـار ثابـت و بــار افتــان، لایســیمتر.