تجهیزات

میزهای هیدرولیکی، فلومهای چند منظوره آزمایشگاهی و تحقیقی، دستگاه جریان روزنه ، گردابهای آزاد و اجباری ،دستگاه آزمایش تئوری انرژی برنولی، دستگاه فشار هیدرو استاتیک، دستگاه افت در زانوها و خم ها، دستگاه ضربه جت، دستگاه افت اصطکاک در لوله ها ، دستگاه بررسی مشخصه های پمپ گریز از مرکز ، دستگاه ضربه قوچ به همراه ضمائم و نوت بوک و همچنین نرم‌افزارهای مربوطه، انواع سرریزها .