تجهیزات

شــامل فلومــی شــیبپذیر بــه طــول 12 متــر و عــرض هشــتاد ســانتیمتر، دبــی حداکثــز 120 لیتــر بــر ثانیــه میباشــد.