تجهیزات

تجهیزات

آون، ترازوهــای خــاک آزمایشــگاه مکانیــک یجیتــال، دســتگاه تراکــم، دســتگاه تحکیــم، د خــاک. شــیکر، دســتگاه کازاگرانــده، پیکنومتــر ماســه و خاک