تجهیزات

همچنیـن کارگاه مسـاحی و نقشـهبرداری مجهـز هـای بـه انـواع وسـایل مـورد نیـاز از قبیـل دوربین نیمتــر(، نیــوو و تئودولیــت، مساحتســنج )پال فاصلهســنج، استریوســکوپهای جیبــی و میــزی، ســنج، کرویمتــر، قطبنمــا و گونیــای GPS ،شیب منشـوری از تجهیـزات ایـن گروه آموزشـی هسـتند.