حوزه ریاست

ریاست دانشگاه

آدرس: سردشت، میدان بسیج، دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه ۶


حوزه ریاست و روابط عمومی

آدرس: اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک ، ساختمان دکتر قریب، طبقه ۵


برنامه و بودجه

آدرس: اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، طبقه ۴


گروه همکاریهای علمی بین المللی

آدرس: اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک ، ساختمان دکتر قریب، طبقه ۵


گروه امور شاهد و ایثارگر

آدرس: اراک، بلوار کربلا، میدان بسیج، پردیس سردشت، ساختمان دکتر عبدالکریم قریب، طبقه همکف


هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

آدرس : اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه ۵


شورای راهبری مدیریت سبز

آدرس : اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک ، ساختمان دکتر قریب، طبقه ۵