پیمان محمدی -مدیر مسئول نشریه ندا

اعضای هیات تحریریه: پیمان نمامیان - سجاد مولوی- مجتبی سمیعی- مریم غلامی- زهرا امانی-فرانک شمشیری-محمدجواد ملک حسینی

راه های ارتباطی با نشریه ندا:

peymanm874@gmail.com

086-32621864

@journalaraku

نشریه شماره بیستم را اینجا ببینید.

تشریه شماره هجدهم ندا را اینجا ببینید

 

نشریه شماره شانزدهم نشریه ندا را اینجا ببینید

شماره پانزدهم نشریه ندا را اینجا ببینید

 

شماره سیزدهم نشریه ندا را در اینجا ببینید.

 

شماره دهم نشریه ندا را در اینجا ببینید

نشریه شماره نوزدهم را اینجا ببینید.

 نشریه شماره هفدهم ندا را اینجا ببینید

 

شماره چهاردهم نشریه ندا را در اینجا ببینید.

 

شماره دوازدهم نشریه ندا را در اینجا ببینید.

 

شماره یازدهم نشریه ندا را در اینجا بببینید.