شماره تلفن گویا جهت ارتباط با تمام واحد های دانشگاه:32620000-086