ریاست دانشگاه اراک

آقای دکتر سعید حمیدی

ریاست دانشگاه اراک

 

دفتر ریاست دانشگاه

 

مسئول دفتر

رئیس دفتر

علی غلامعلیان

شماره تماس: 32621004

سعید سبحانی نژاد

شماره تماس: 32621000