ریاست دانشگاه اراک

آقای دکتر سعید حمیدی

Doctor Saeid Hamidi

ریاست دانشگاه اراک

دفتر ریاست دانشگاه

 

مسئول دفتر

رئیس دفتر

علی غلامعلیان

سعید سبحانی نژاد