اخبار هفته اخیر دانشگاه اراک (1399/10/17) به روایت تصویر

اخبار هفته اخیر دانشگاه اراک (1399/10/17) به روایت تصویر

اخبار هفته اخیر دانشگاه اراک  از تاریخ 10 دی ماه لغایت 17 دی ماه را در ویدیو زیر مشاهده کنید.

آدرس کوتاه :