اخبار هفته اخیر دانشگاه اراک (1399/10/25) به روایت تصویر

اخبار هفته اخیر دانشگاه اراک (1399/10/25) به روایت تصویر

اخبار هفته اخیر دانشگاه اراک  از تاریخ 17 دی ماه لغایت 25 دی ماه را در ویدیو زیر مشاهده کنید.