اخبار هفته اخیر دانشگاه اراک (99/11/29)به روایت تصویر

اخبار هفته اخیر دانشگاه اراک (99/11/29)به روایت تصویر

اخبار هفته اخیر دانشگاه اراک  از تاریخ 25 بهمن ماه لغایت 29 بهمن ماه را در ویدیو زیر مشاهده کنید.

آدرس کوتاه :