اخبار هفته اخیر دانشگاه اراک (99/12/21)به روایت تصویر

اخبار هفته اخیر دانشگاه اراک (99/12/21)به روایت تصویر

اخبار هفته اخیر دانشگاه اراک  از تاریخ15 اسفند ماه لغایت 21اسفند ماه را در ویدیو زیر مشاهده کنید