اخبار کوتاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اخبار کوتاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اخبار کوتاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی انجام مصاحبه جهت جذب هیئت علمی در رشته زبان وادبیات عربی در تاریخ 5/10/94 انجام مصاحبه جهت جذب هیئت علمی ...

اخبار کوتاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  • انجام مصاحبه جهت جذب هیئت علمی در رشته زبان وادبیات عربی در تاریخ       5/10/94
  • انجام مصاحبه جهت جذب هیئت علمی در رشته دروس عمومی (گروه معارف  در تاریخ 6/10/94
  • برگزاری امتحان جامع دکتری  رشته آموزش زبان انگلیسی در تاریخ 6/10/94
  • معرفی دکتر مسعود کشاورز به عنوان مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی در تاریخ 7/10/94
  •