اخبار کوتاه دانشکده علوم پایه

اخبار کوتاه دانشکده علوم پایه

اخبار کوتاه دانشکده علوم پایه

- جلسه هم اندیشی هیات رئیسه دانشکده علوم پایه با اعضاء محترم  هیات علمیدر دانشکده برگزار گردید.

-کارگروه بررسی صلاحیت علمی متقاضیان عضو هیات علمی در رشته های ریاضی و زیست شناسی در هفته آخر دیماه تشکیل شد.

–253  نفر از دانشجویان دانشکده علوم پایه کارت اهداء عضو دریافت کردند.

-مصاحبه پذیرش دانشجو در دوره  دکتری ریاضی و شیمی معدنی برگزار شد