اخبار کوتاه دانشکده علوم پایه

اخبار کوتاه دانشکده علوم پایه


دهمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه با حضور رئیس محترم دانشگاه و معاون و مدیران محترم فرهنگی و اجتماعی، در اتاق شورای...

اخبار کوتاه دانشکده علوم پایه

دهمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه با حضور رئیس محترم دانشگاه و معاون و مدیران محترم فرهنگی و اجتماعی، در اتاق شورای...

اخبار کوتاه دانشکده علوم پایه

  • کمیته جذب متقاضیان جدید عضو هیات علمی گروه شیمی( در گرایش های مختلف)  برگزار شد.
  • تعدادی  ا زدانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته های  فیزیک و زیست شناسی در هفته اول دیماه از پایان نامه های خود دفاع کردند.
آدرس کوتاه :