ارائه روش نوین در پایش جمعیت گونه های جانوری توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه اراک

ارائه روش نوین در پایش جمعیت گونه های جانوری توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه اراک


تیم تحقیقاتی دانشگاه اراک به سرپرستی دکتر علیرضا پسرکلو عضو هیات علمی گروه زیست شناسی موفق به ارائه روش نوین در پایش جمعیت شدند.

ارائه روش نوین در پایش جمعیت گونه های جانوری توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه اراک

تیم تحقیقاتی دانشگاه اراک به سرپرستی دکتر علیرضا پسرکلو عضو هیات علمی گروه زیست شناسی موفق به ارائه روش نوین در پایش جمعیت شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر علیرضا پسرک لو عضو هیات علمی گروه زیست دانشگاه اراک و تیم تحقیقاتی ایشان طی پژوهشی، یک روش جدید از فرایند کپچر- رکپچر را برای تعیین احتمال حضورابداع کرده اند که  Repeated Capture–Re-capture (RCR) نام دارد. بر مبنای این روش سه فرمول مختلف جهت تخمین احتمال حضور ارائه شده است و قدرت پیشگویی هر یک با کمک شبیه سازی کامپیوتری (simulation study) و همینطور مطالعه محیطی (مطالعه جمعیت قورباغه کوهستانی) مورد آزمایش قرار گرفته است که نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که قدرت تعیین احتمال حضور با روش ابداعی دقیقا منطبق بر واقعیت حضور جانور در محیط طبیعی است.

تیم تحقیقاتی این پژوهش که متشکل از دکتر علیرضا پسرکلو (عضو هیات علمی گروه زیست شناسی)

دکتر معصومه نجیب زاده (دکتری بیوسیستماتیک جانوری) ، دکتر سیدجمال میرکمالی (عضو هیات علمی گروه ریاضی) می باشند، در گام بعد از احتمال رؤیت محاسبه شده برای تخمین جمعیت قورباغه کوهستانی در استان مرکزی استفاده کرده اند.

 

یکی از مهمترین نواقص و ایرادات در روش های مرسوم تخمین جمعیت جانوران عدم روئیت صحیح نمونه در هنگام پایش است. مهم ترین نقص این روش این است که اغلب غیر ممکن است که همه افراد، جمعیت و یا حتی گونه را بتوان در یک سایت مشاهده کرد زیرا احتمال مشاهده و حضورهمیشه عددی کمتر از یک است. در نتیجه تخمین هایی که در مورد جمعیت گونه های مختلف جانوری زده می شود همیشه با خطاهای فراوانی همراه است که بیانگر واقعیت تعداد افراد جمعیت نیست. در روش یاد شده اگر دو محقق به دنبال پایش یک گونه باشند یکی صبح و دیگری ظهر و یا یک نفر در پاییز و دیگری در بهار برای سرشماری با روش های سنتی به زیستگاه جانور مراجعه کند اگر گونه مورد مطالعه صبح فعال تر باشد و ظهر فعالیت کمتری از خود نشان دهد یا در فصل بهار نسبت به پاییز فعالیت متفاوت تری داشته باشد دو محقق تعداد افراد جمعیت را متفاوت تخمین خواهند زد.

نتایج بدست آمده از این روش جدید در تخمین جمعیت در مجله:

Landscape and Ecological Engineering

 

با عنوان:

"Novel method for detection probability and estimating population size of mountain frog, Rana macrocnemis (Boulenger, 1885) at the end of its distribution range"

به چاپ رسیده است.

لینک دسترسی به مقاله:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11355-019-00400-y

 

 

 

 

آدرس کوتاه :