ارائه طرح دانشگاه آینده در اتاق فکر تحول علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

توسط سرپرست دانشگاه اراک صورت گرفت:

ارائه طرح دانشگاه آینده در اتاق فکر تحول علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در نشستی که در اتاق فکر تحول علوم انسانی وزارت علوم، با هدف ارائه ی ایده ی تحولی دانشگاه اراک در قالب طرح دانشگاه آینده، برگزار شد، آقای دکتر مجتبی ذوالفقاری سرپرست دانشگاه اراک به ایراد سخن پرداخت.
در این جلسه، ابتدا حجت الاسلام دکتر لک زایی رئیس اتاق فکر تحول علوم انسانی وزارت علوم، مقدمه ای برتاریخچه فعالیت های انجام شده در حوزه ی تحول علوم انسانی ارائه داد.
سپس دکتر مجتبی ذوالفقاری سخنان خود را در خصوص ضرورت تحول دانشگاه ها و به ویژه تحول علوم انسانی آغاز کرد. سرپرست دانشگاه اراک، لزوم تغییر رویکردها در دانشگاه ها را یک نیاز جهانی دانست  که پاندمی کرونا آن را تشدید کرده است. سپس وی به تشریح لزوم تغییرساختارهای سخت (معماری) و نرمِ (فرایندها و آئین نامه ها) دانشگاه، متناسب با نیاز فعلی و برای پیش بینی آینده، پرداخت.
دکتر ذوالفقاری، در ادامه توضیحاتی در خصوص ایده ی تحول در علوم انسانی و همچنین بومی سازی علم، در راستای طرح دانشگاه آینده، ارائه داد.
آدرس کوتاه :