ارتقاءمرتبه علمی

ارتقاءمرتبه علمی


چهار نفر ازاعضاء محترم هیات علمی

ارتقاءمرتبه علمی

چهار نفر ازاعضاء محترم هیات علمی

1-دکتر علی رضا صلابت به مرتبه استادی(گروه شیمی)

2-دکتر حمید رضا مومنی به مرتبه دانشیاری(گروه زیست شناسی)

3-دکتر فروغ صهبا به مرتبه دانشیاری(گروه ادبیات فارسی)

4-دکتر حسن حیدری به مرتبه دانشیاری(گروه ادبیات فارسی)

این موفقیت وارتقاءعلمی رابه این عزیزان تبریک عرض نموده واز خداوند متعال توفیق روز افزون آنها را مسالت داریم.

آدرس کوتاه :