اردوی استارت تاپ سلامت در دانشگاه اراک برگزار خواهد گردید.

اردوی استارت تاپ سلامت در دانشگاه اراک برگزار خواهد گردید.

اردوی استارت تاپ سلامت در دانشگاه اراک برگزار خواهد گردید.

اردوی استارت تاپ سلامت اراک در مورخ 26/11/1394 راس ساعت 9صبح با حضور دانشجویان و فعالانه علمی و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اراک در دانشکده فنی و مهندسی برگزار خواهد گردید.