آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور همزمان در سراسر کشور دراستان مرکزی برگزارخواهد گردید.

آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور همزمان در سراسر کشور دراستان مرکزی برگزارخواهد گردید.


آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور همزمان در سراسر کشور دراستان مرکزی برگزارخواهد گردید. آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی کشور در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور درروزهای 21 و 22 خرداد ماه در استان مرکزی برگزار خواهد گردید. آزمون سراسری سال 95-94 در روزهای پنجشنبه 21 خرداد و جمعه 22 خردادماه در پنج گروه برگزارخواهد گردید .شروع آزمون در نوبتهای صبح ساعت 30/7 و در نوبتهای عصر ساعت 15 خواهد بود.

آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور همزمان در سراسر کشور دراستان مرکزی برگزارخواهد گردید.

آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور همزمان در سراسر کشور دراستان مرکزی برگزارخواهد گردید. آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی کشور در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور درروزهای 21 و 22 خرداد ماه در استان مرکزی برگزار خواهد گردید. آزمون سراسری سال 95-94 در روزهای پنجشنبه 21 خرداد و جمعه 22 خردادماه در پنج گروه برگزارخواهد گردید .شروع آزمون در نوبتهای صبح ساعت 30/7 و در نوبتهای عصر ساعت 15 خواهد بود.

آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

همزمان در سراسر کشور دراستان مرکزی برگزارخواهد گردید.

 

آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی کشور در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور              درروزهای 21 و 22 خرداد ماه در استان مرکزی برگزار خواهد گردید.

آزمون سراسری سال 95-94  در روزهای پنجشنبه 21 خرداد و جمعه 22 خردادماه در پنج گروه برگزارخواهد گردید .شروع  آزمون در نوبتهای صبح  ساعت 30/7 و در نوبتهای عصر ساعت 15 خواهد بود.

تعداد کل داوطلبان درشهرستان اراک در آزمون سال جاری  9497 نفر که از این تعداد5769 نفر زن و 3728 نفر مرد حضور خواهند داشت .

آزمون داوطلبان گروههای علوم ریاضی و فنی( با 1917نفر داوطلب) و علوم انسانی (با 1440نفرداوطلب) در نوبت صبح پنجشنبه و گروه هنر(426 نفرداوطلب) در نوبت عصرپنجشنبه مورخ 21/3/1394 برگزار خواهد گردید.

گروههای علوم تجربی (با 4861نفرداوطلب)درصبح جمعه  و گروه زبانهای خارجی(با853  نفر داوطلب) در نوبت عصر جمعه مورخ 22/2/1394 برگزارمیگردد.

کد خبر :863-110

19 خردادماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

آدرس کوتاه :