اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه اراک در استان مرکزی درسال 1394

اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه اراک در استان مرکزی درسال 1394

اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه اراک در استان مرکزی درسال 1394.

اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه اراک در استان مرکزی در سال1394

دانشکده علوم پایه :

آقای دکتر سید محمد علی شریعت زاده

خانم دکتر میترا نوری

دانشکده فنی و مهندسی آقایان :

دکتر سید محسن حسینی

دکتر عبدالرضا مقدسی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی آقایان:

دکتر عبداله خدیوی خوب

دکتر منصور قربانپور

دکتر حسینعلی قاسمی