استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی جهت ارتقای تولید آرایه پوشش

استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی جهت ارتقای تولید آرایه پوشش

آزمون ترکیبی یکی از روش های آزمون نرم افزار است که با استفاده از آرایه پوشش اقدام به تولید دنباله آزمون کمینه برای تشخیص خطا های ناشی از ترکیب و تعامل بین زیرسیستم ها می کند. پژوهش های زیادی برای تولید دنباله آزمون ارائه شده است. این پژوهش ها که حاصل تحقیق دانشجوی مقطع دکتری سجاد اسفندیاری به راهنمایی دکتر وحید رافع می باشد به‌ طورکلی به دو دسته عمده مبتنی بر هوش مصنوعی و مبتنی بر محاسبات تقسیم می شوند.
 استراتژی های مبتنی بر الگوریتم هوش مصنوعی از نظر بهره وری نتایج مناسبی را تولید می کنند اما کارایی مناسبی ندارد و راهکارهای مبتنی بر محاسبات کارایی بسیار مناسبی را دارند اما بهره وری آن ها بسیار ضعیف است. لذا نیاز به راهکاری که دو ویژگی کارایی و بهره وری را داشته باشد به چشم می خورد. در این پژوهش با ترکیب الگوریتم های هوش مصنوعی و ایجاد تغییر در ساختمان داده ی مربوط به آرایه پوشش و همچنین تغییر در نحوه جستجو ساختمان داده  کارایی و بهره وری تولید آرایه پوشش را تا حد قابل قبولی افزایش دهیم. راهکار پیشنهادی از نظر کارایی نتایجی بسیار قوی تر از الگوریتم های هوش مصنوعی دارد و از نظر بهره  وری نیز از بسیار از راهکارهای موجود قدرتمندتر است.
آدرس کوتاه :