اطلاعیه برگزاری دروس عملی_آزمایشگاهی نیمسال 982 در بازه ۹۹/۵/۲۵ تا ۹۹/۶/۱۳

اطلاعیه برگزاری دروس عملی_آزمایشگاهی نیمسال 982 در بازه ۹۹/۵/۲۵ تا ۹۹/۶/۱۳

شیوه نامه برگزاری دروس عملی_آزمایشگاهی نیمسال 982 در بازه ۹۹/۵/۲۵ تا ۹۹/۶/۱۳ اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده اطلاعیه دانشکده علوم پایه  اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده اطلاعیه دانشکده فنی و مهندسی  اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده اطلاعیه دانشکده کشاورزی  اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده اطلاعیه حذف امتحانی دروس (مخصوص ترم 982 غیبت در امتحان مجازی) اینجا کلیک نمایید.