اطلاعیه تعطیلات تابستانی دانشگاه اراک

اطلاعیه تعطیلات تابستانی دانشگاه اراک

بنا بر تصمیم هیات رئیسه دانشگاه تعطیلات تابستانی دانشگاه اراک از تاریخ  19مردادماه لغایت 24مرداد ماه می باشد.

آدرس کوتاه :