اطلاعیه تعطیلی دانشگاه اراک به دلیل برگزاری کنکور

اطلاعیه تعطیلی دانشگاه اراک به دلیل برگزاری کنکور