اطلاعیه تکمیلی مقطع کارشناسی 98

اطلاعیه تکمیلی مقطع کارشناسی 98

جهت مشاهده اطلاعیه تکمیلی مقطع کارشناسی اینجا کلیک نمایید

جهت مطالعه شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده فایل راهنمای ثبت نام غیر حضوری اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت تعهد شماره 1، اینجا کلیک نمایید (کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی با آزمون)

جهت دریافت تعهد شماره 4  اینجا کلیک نمایید (پذیرفته شدگان کارشناسی با آزمون-روزانه منطقه 1 رزمندگان و ایثارگران)

جهت دریافت تعهد شماره 5  اینجا کلیک نمایید (پذیرفته شدگان کارشناسی با آزمون روزانه مناطق 2 و 3)

جهت دریافت فرم شماره 15 اتباع اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت فرم مشخصات تکمیلی اینجا کلیک نمایید (کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی با آزمون و مهندسی گیاهان دارویی)

جهت دریافت اطلاعیه خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت اطلاعیه دانشجویان شاهد و ایثارگر اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت فرم معافیت تحصیلی دانشجویان پسر مشمول اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت تعهد شماره 1 و 2  کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت تعهد شماره 5  کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت تعهد شماره 6 کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر اینجا کلیک نمایید