اطلاعیه تکمیل کارنامه سلامت روان دانشجویان

اطلاعیه تکمیل کارنامه سلامت روان دانشجویان

از دانشجویان ارجمند کلیه مقاطع تحصیلی تقاضا میشود با مراجعه به سامانه سلامت به آدرس

https://portal.saorg.ir/mentalhealth/

کارنامه سلامت روان خود را تکمیل کنند.

تکمیل این کارنامه برای کلیه دانشجویان اجباری است.

آدرس کوتاه :