اطلاعیه خروج وسایل از خوابگاه

اطلاعیه خروج وسایل از خوابگاه

از دانشجویانی که قبل از شیوع کرونا  وسایل خود را در خوابگاه ها قرار داده اند تقاضا می شود تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ نسبت به خارج کردن وسایل خود از خوابگاه های دولتی اقدام نمایند.
در غیر این صورت، باتوجه به چندین نوبت اطلاع رسانی برای خروج وسایل و طبق (ماده۴– تبصره۴)
آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان کلیه وسایل به نحو مقتضی  از خوابگاه خارج می گردد.

ماده ۴:  نحوه و مدت اسکان
تبصره ۴:  در صورت عدم تخلیه خوابگاه در موعد مقرر، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه میتواند نسبت به صدور مجوز تخلیه محل سکونت دانشجو اقدام نماید.

اداره خوابگاه ها دانشگاه اراک

آدرس کوتاه :