اطلاعیه دانشجویان - اطلاعیه عدم ارائه خدمات آموزشی از تاریخ 97/5/1لغایت 97/5/3

اطلاعیه دانشجویان - اطلاعیه عدم ارائه خدمات آموزشی از تاریخ 97/5/1لغایت 97/5/3

به استحضار می‌رساند با توجه به جابجایی اداره کل آموزش و با عنایت به ساماندهی پرونده های آموزشی دانشجویان امکان ارائه خدمات آموزشی در روزهای دوشنبه،سه شنبه و چهار شنبه 1 لغایت 3 مرداد1397 وجود ندارد.

آدرس کوتاه :