اطلاعیه دروس عملی آزمایشگاهی و کارگاهی دوره کاردانی و کارشناسی

اطلاعیه دروس عملی آزمایشگاهی و کارگاهی دوره کاردانی و کارشناسی

طبق مصوبه اخیر شورای آموزشی دانشگاه در موضوع اجرای دروس عملی آزمایشگاهی مقرر گردید بخشی از دروس عملی آزمایشگاهی و کارگاهی نیمسال ۴۰۰۱ به صورت فشرده دو هفته ای و حضوری برگزارگردد.

شروط لازم:

 حضور دانشجویان جهت این دوره های فشرده کلاس عملی الزامی می باشد

 تزریق واکسن قبل از حضور در دانشگاه برای دانشجویان الزامی می باشد. (ترجیحاً  2 دوز واکسن تزریق شده باشد. حضور دانشجویان با تزریق حداقل یک دوز نیز واکسن بلامانع می باشد.)

برنامه حضور دانشجویان:

 ۲۲ آبان ماه - ۵ آذر ماه: دانشکده فنی و مهندسی

6 آذر ماه - ۱۹ آذرماه: دانشکده علوم پایه ودانشکده کشاورزی

۲۰ آذرماه - ۱۵ دی ماه: دانشکده علوم ورزشی و سایر دانشکده ها در صورت نیاز به حضور