اطلاعیه دروس offline

اطلاعیه دروس offline

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دروس  offline خود را هر هفته اخذ نمایند، دروس بیشتر از دو هفته بر روی سایت قابل ئسترسی نمی باشد.

آدرس کوتاه :