اطلاعیه شرکت در مناقصه دیوارکشی کلاس های دانشگاه اراک

اطلاعیه شرکت در مناقصه دیوارکشی کلاس های دانشگاه اراک

به استحضار مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه پروژه دیوار کشی کلاسها دانشگاه اراک می رساند جلسه بازگشایی پاکات کمافی السابق در روز سه شنبه ساعت 11 در دانشگاه اراک برگزار می شود.
کمیسیون معاملات دانشگاه اراک
سه شنبه مورخ 6 اسفند 98

آدرس کوتاه :