اطلاعیه متقاضیان میهمان تابستان 1400 به سایر دانشگاه های دولتی

اطلاعیه متقاضیان میهمان تابستان 1400 به سایر دانشگاه های دولتی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند فرم میهمان تابستان توسط دانشکده های مربوطه و با رعایت شرایط ذیل ارائه می گردد:

مقررات میهمان تابستان :

- برابر مصوبه اخیر شورای آموزشی شماره 262 ، اخذ دروس پایه و عمومی برای کلیه دانشجویان در دانشگاه های دولتی ممکن می باشد همچنین اخذ دروس تخصصی و اختیاری و دروسی که نیمسال آتی (1-1400) دردانشگاه اراک ارائه نمی شود صرفا برای دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی (نیمسال ششم به بعد) با تأیید گروه آموزشی مربوطه در دانشگاه های دولتی میسر است .

- تعداد واحد مجاز در نیمسال تابستان حداکثر6 واحد می باشد. (اخذ حداکثر 8 واحد درسی برای فارغ التحصیلان مشروط به رعایت مفاد تبصره های 1،3و4 از ماده 7 آیین نامه آموزشی)

- فقط نمرات دروس مندرج در جدول ذیل که با رعایت سرفصل ، پیش نیاز و هم نیاز دروس به تأیید گروه و دانشکده رسیده باشد قابلیت ثبت در کارنامه دانشجو را خواهد داشت.

- فقط یک عنوان از دروس انتخابی از گروه معارف باشد.(درموارد خاص، درخواست های با تعداد بیشتر پس از تأیید مدیر گروه معارف)

- اخذ دروس به هر نحو در موسسات و مراکز آموزش عالی نامعتبر و دانشگاه های آزاد اسلامی  ، پیام نور ، غیر انتفاعی ، فنی وحرفه ای ، علمی وکاربردی و مراکز و مؤسسات غیر وابسته به وزارت علوم ممنوع می باشد .

- یادآوری می نماید ثبت نمرات دروس مکتسبه ترم تابستان فقط در صورت مطابقت با لیست تأیید شده مندرج در فرم میهمان صورت می پذیرد و دروس خارج از فرم تابستان 1400 مورد پذیرش و قابل ثبت نمی باشد .

                                                                                             

 

آدرس کوتاه :