اطلاعیه مناقصه محوطه سازی میدان مرکزی

اطلاعیه مناقصه محوطه سازی میدان مرکزی

اطلاعیه
به استحضار شرکت کنندگان در مناقصه محوطه سازی میدان مرکزی دانشگاه می رساند به دلیل عدم حضور  بعضی از اعضای کمیسیون مناقصات دانشگاه در تاریخ 17 مهرماه به دلیل ماموریت اداری ؛تاریخ بازگشایی پاکت های مناقصه از تاریخ 17 مهرماه 98 به تاریخ 22 مهرماه98 راس ساعت 10 صبح موکول گردید.
اداره امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات