اطلاعیه هزینه های کمیسیون موارد خاص

اطلاعیه هزینه های کمیسیون موارد خاص


 دانشجویان مقطع دکتری جهت تمدید سنوات ترم ۱۱ باید در کمیسیون موارد خاص اقدام نمایند (سامانه سجاد) و ارسال درخواست تمدید سنوات ایشان منوط به ثبت مقاله در مجلات علمی و پژوهشی، isi و scopus و همچنین نامه ی موافقت استاد راهنما می باشد.
هزینه ها مصوب هیات امناء دانشگاه اراک به شرح زیر می باشد؛
هزینه درخواست دانشجو مبنی بر بررسی هربار وضعیت تحصیلی وی در کمیسیون بررسی موارد خاص برای موارد مهمانی و انتقال به انتقال توام با تغییر رشته ، تغییر رشته با گرایش و منشور ولی منجر به اخراج آموزشی ، افزایش سنوات، مرخصی تحصیلی تا ۲۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه درخواست دانشجو مبنی بر بررسے هر بار وضعیت تحصیلی و درکمیسیون بررسے موارد خاص به منظور بازگشت به تحمیل برای موارد اخراج دائم آموزشی عدم مراجعه از ابتدای تحصیل انصراف دائم
تا ۰۰۰,۰۰۰,ا ریال