آغاز فعالیت شورای تخصصی دانشجویی دانشگاه اراک

آغاز فعالیت شورای تخصصی دانشجویی دانشگاه اراک


آغاز فعالیت شورای تخصصی دانشجویی دانشگاه اراک شورای تخصصی دانشجویی دانشگاه اراک به منظور ارتقای سطح خدمت رسانی و برنامه ریزی مدون و همچنین ایجاد نظم و انضباط در فراهم آوردن امکانات رفاهی حداکثری برای دانشجویان عزیز، براساس آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها به عنوان یکی از فراگیرترین شوراهای دانشگاه تشکیل گردید

آغاز فعالیت شورای تخصصی دانشجویی دانشگاه اراک

آغاز فعالیت شورای تخصصی دانشجویی دانشگاه اراک شورای تخصصی دانشجویی دانشگاه اراک به منظور ارتقای سطح خدمت رسانی و برنامه ریزی مدون و همچنین ایجاد نظم و انضباط در فراهم آوردن امکانات رفاهی حداکثری برای دانشجویان عزیز، براساس آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها به عنوان یکی از فراگیرترین شوراهای دانشگاه تشکیل گردید

آغاز فعالیت شورای تخصصی دانشجویی دانشگاه اراک

شورای تخصصی دانشجویی دانشگاه اراک به منظور ارتقای سطح خدمت رسانی و برنامه ریزی مدون و همچنین ایجاد نظم و انضباط در فراهم آوردن امکانات رفاهی حداکثری برای دانشجویان عزیز، براساس آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها به عنوان یکی از فراگیرترین شوراهای دانشگاه تشکیل گردید.

اعضای این شورا از میان تمامی افراد مرتبط با مسائل آموزشی، رفاهی، دانشجویی و پژوهشی و در تمامی سطوح اعم از دانشجویان، کارمندان و اساتید تعریف شده است.

دکتر بهرامی معاون دانشجویی دانشگاه در اولین جلسه شورای تخصصی دانشجویی مهمترین وظایف این شورا را :

1-تدوین روشها، آیین نامه ها و مقررات و تنظیم برنامه های مختلف در راستای برقراری جو تفاهم و دوستی میان دانشجویان

2- همکار با معاون دانشجویی برای ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورا و تصمیمات هیات رئیسه

3- همکاری در برنامه ریزی فعالیت های رفاهی

4- تدوین گزارشهای دوره ای و تحلیلی از وضعیت دانشجویان و ارائه راه کارهای عملی جهت بهبود وضعیت دانشجویان دانسته و اظهار داشتند: با ادامه فعالیت این شورا شاهد بالا رفتن روحیه دانشجویان و تلطیف فضای دانشجویی و مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان در تنظیم و اجرای برنامه های بسیار مناسب خواهیم بود.

آدرس کوتاه :