امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه اراک و شرکت ایرالکو

امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه اراک و شرکت ایرالکو

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه اراک و شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) با هدف تعامل سازنده بین صنعت و دانشگاه در محل دانشگاه اراک منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک این تفاهم نامه با هدف تأسیس دفتر همکاری، ایجاد پایگاه مناسب برای توسعه و تعمیق ارتباط گسترده، فراگیر و همه جانبه بین دانشجویان و اساتید دانشگاه با مدیران و متخصصین شرکت ، به منظور اجرای روشهای نوین آموزشی و پژوهشهای کاربردی با رویکرد حل مسائل و پاسخ به نیازهای علمی و پژوهشی در راستای توسعه کسب و کار و ارتقاء صنعت آلومینیوم بین دانشگاه اراک و شرکت آلومینیوم منعقد شد.