امضا تفاهم همکاری های آموزشی، پژوهشی و فناوری بین دانشگاه اراک و موسسه مشکلات هیدروپونیک جی. اس. داوتین، جمهوری ارمنستان

امضا تفاهم همکاری های آموزشی، پژوهشی و فناوری بین دانشگاه اراک و موسسه مشکلات هیدروپونیک جی. اس. داوتین، جمهوری ارمنستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ تفاهم همکاری های آموزشی، پژوهشی و فناوری بین دانشگاه اراک و موسسه مشکلات هیدروپونیک جی. اس. داوتین، جمهوری ارمنستان امضا شد.

با توجه به اهمیت همکاری های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری میان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برای مشارکت فعال استادان و محققان در زمینه علم و فناوری و به منظور توسعه روابط علمی، یادداشت تفاهمی میان دانشگاه اراک و موسسه مشکلات هیدروپونیک جی. اس. داوتین امضا شد.

این یادداشت تفاهم با هدف انجام تحقیقات مشترک در زمینه تولید گیاهان آب کشتی، تحلیل های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و اگرو- رادیوشیمیایی مواد خام به‌ دست‌ آمده، پرورش گیاهان مختلف دارویی، اسانس دار، غذایی و سایر گیاهان در سامانه های مختلف آب کشتی، برگزاری کارگاه های مشترک در موسسه مشکلات هیدروپونیک جی. اس. داوتین، برگزاری کارگاه های مشترک در دانشگاه اراک، مشارکت در انتشار مقالات علمی، آماده‌سازی مشترک و به ‌کارگیری گرنت های پژوهشی بین‌المللی و ثبت امتیاز نتایج مشترک منعقد گردید.