انتخاب دکتر محمدحسین مرادی به سمت رییس انجمن علوم دامی ایران

انتخاب دکتر محمدحسین مرادی به سمت رییس انجمن علوم دامی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دکتر محمدحسین مرادی به سمت رییس انجمن علوم دامی ایران انتخاب شد

بر اساس انتخابات سراسری انجام شده بین کلیه اعضای انجمن علوم دامی ایران زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر محمدحسین مرادی عضو هیئت علمی دانشگاه اراک به عنوان رییس انجمن علوم دامی ایران انتخاب شد. روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت را به ایشان تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیقات روزافزون دارد.