اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

انتخاب مقالات اعضای محترم هیات علمی دانشگاه اراک در مقالات یک درصد برتر جهان اسلام

انتخاب مقالات اعضای محترم هیات علمی دانشگاه اراک در مقالات یک درصد برتر جهان اسلام

طبق گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلامISC ،مقالات دو عضو هیات علمی دانشگاه اراک به عنوان مقالات 1% برتر جهان اسلام شناخته شدند. 
مقاله دکتر آبتین عبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی تحت عنوان:

State-of-the-art membrane based CO2 separation using mixed matrix membranes (MMMs): An overview on current status and future directions

Journal: Progress in Polymer Science, Volume 39 (5) 2014, Pages 817-861

IF=25.766

و مقاله دکتر حامد صفی‌خانی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک تحت عنوان:

Modeling and Pareto based multi-objective optimization of wavy fin-and-elliptical tube heat exchangers using CFD and NSGA-II algorithm

Journal: Applied Thermal Engineering, Volume 111 (25) 2017, Pages 325-339

IF=3.356

به عنوان مقالات 1% برتر جهان اسلام شناخته شدند.

لینک تمامی مقالات 1% برتر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلامISC :
http://isc.gov.ir/toppaper/toppercent.htm


دانشکده ها

ویدیو ها