انتشار مقاله عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه اراک در مجله Society & Natural Resources  با رتبه Q1 و ضریب تأثیر 3.024

انتشار مقاله عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه اراک در مجله Society & Natural Resources  با رتبه Q1 و ضریب تأثیر 3.024

عنوان مقاله:
 
Social Learning, Neutralization, and Environmental Crimes: An Empirical Test of Differential Association and Neutralization Theories in Iran
 
 
شهرستان فریدونکنار در نیمه دوم هر سال میزبان میلیون ها پرنده مهاجر در نواحی جنوبی دریای خزر است. علیرغم شیوع جهانی جرایم زیست محیطی، هنوز مطالعات اندک تجربی در مقیاس بزرگ از جرایم زیست محیطی در خاورمیانه وجود دارد. چارچوب نظری مطالعه نظریه خنثی‌سازی و نظریه پیوند افتراقی می باشند. با این نظریات چهار جرم زیست‌محیطی در ایران (شکار غیرقانونی پرندگان، ماهیگیری بدون مجوز، آلودگی آب و آلودگی خاک) بررسی و تحلیل شدند. جامعه  آماری تحقیق 400 نفر از روستائیان مرد شهرستان فریدونکنار بودند. نتایج تحقیق نشان می دهد 75٪ از پاسخ دهندگان به شکار غیرقانونی پرندگان و نزدیک به 53٪ از پاسخ دهندگان بدون مجوز به ماهیگیری مشغول بودند. با این حال، رفتارهای آلودگی آب و خاک در میان پاسخ دهندگان در سطوح پایین بود. متغیرهای مستقل به ترتیب 53، 20 و 18 درصد از واریانس متغیرهای آلودگی آب/خاک، شکار غیرمجاز پرندگان و صید غیرمجاز را توضیح دادند. بر اساس مدل‌های آماری، به این نتیجه رسیدیم که در مقایسه با متغیرهای خنثی‌سازی، متغیرهای ارتباط افتراقی تأثیر بیشتری بر جرایم زیست‌محیطی متعدد در ایران دارند.
 
این پژوهش با مشارکت دکتر سیداحمد میرمحمدتبار عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه اراک و همکاران محترم در مجله Society & Natural Resources با رتبه Q1 و ضریب تأثیر 3.024 به چاپ رسیده است.
 
لینک مقاله:
 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08941920.2022.2139442