انتشار مقاله عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه اراک در مجله Thinking Skills and Creativity با رتبه Q1 و ضریب تأثیر 3.652

انتشار مقاله عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه اراک در مجله Thinking Skills and Creativity با رتبه Q1 و ضریب تأثیر 3.652

عنوان مقاله: Divergent and Convergent Thinking Abilities in Multiple Sclerosis Patients

در این مقاله آسیبهای شناختی بیماران مبتلا به ام اس مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که سیستم عصبی مرکزی در این بیماری دچار مشکل شده و کیفیت ارتباط بین سلول‌های مغزی آسیب می بیند بررسی کارکردهای مغزی بخصوص در حیطه تفکر و شناخت بسیار اهمیت دارد. تفکر خلاق در حل مسئله در زندگی روزمره بسیار کاربرد دارد که نتایج این تحقیق نشان دهنده آسیب به این نوع تفکر در بیماران ام اس می باشد. شاید با مداخله زود هنگام بتوان پیشرفت آسیبهای شناختی این بیماران را حداقل کند کرد.

این پژوهش با مشارکت دکتر صغری اکبری چرمهینی عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه اراک و همکاران محترم در مجله Thinking Skills and Creativity با رتبه Q1 و ضریب تأثیر 3.652 به چاپ رسیده است.

لینک مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871187122000682

 

آدرس کوتاه :