انتشار مقاله عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه اراک در مجله International Journal of Systems Science: Operations & Logistics با ضریب تأثیر ۴/۲

انتشار مقاله عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه اراک در مجله International Journal of Systems Science: Operations & Logistics با ضریب تأثیر ۴/۲

عنوان مقاله Hybrid meta-heuristic algorithms for optimising a sustainable agricultural supply chain network considering CO2 emissions and water consumption

این پژوهش با مشارکت آقای دکتر فرزاد بهرامی عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی و همکارانی از کشورهای آمریکا، روسیه، انگلستان و دانشگاه یزد در مجله‌ی International Journal of Systems Science: Operations & Logistics با رتبه Q1 و ضریب تأثیر ۴/۲ به چاپ رسیده است.

لینک دسترسی به مقاله:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23302674.2021.2009932

آدرس کوتاه :