انتشار مقاله عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه اراک در مجله International Journal for Numerical Methods in Engineering با رتبه Q۱ و ضریب تأثیر (IF) ۲,۹

انتشار مقاله عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه اراک در مجله International Journal for Numerical Methods in Engineering با رتبه Q۱ و ضریب تأثیر (IF) ۲,۹

عنوان مقاله Stochastic spectral cell method for structural dynamics and wave propagations این مقاله یک روش محاسباتی نوین با نام "روش سلول طیفی تصادفی" را برای لحاظ عدم‌قطعیت در دینامیک سازه‌ها و انتشار امواج پیشنهاد می‌دهد. تاکنون توسعه تصادفی روش سلول طیفی انجام نشده است. روش پیشنهادی یک روش تصادفی جدید است که به‌طور همزمان شامل تمام ویژگی‌های روش سلول طیفی و روش المان محدود تصادفی برای مکانیک محاسباتی با لحاظ هندسه‎های پیچیده ناشی از طراحی بر پایه رایانه (CAD) است. روش سلول طیفی تصادفی برپایه بسط‌های کارهیونن‌لو و چندجمله‌ای‌های آشوبی به کمی‌سازی عدم‌قطعیت می‌پردازد، و همچنین از توابع درون‌یابی طیفی برای گسسته‌سازی مکانی استفاده می‌کند. افزون بر این، حل معادله انتگرالی فردهلم نوع دوم ناشی از بسط کارهیونن‌لو براساس روش سلول طیفی فرمول‌بندی می‌شود. بهره‌مندی از شبکه‌بندی کارتزین، ماتریس جرم قطری، و توابع درون‌یابی مرتبه بالای طیفی در تحلیل دینامیکی تصادفی منجر به کارایی محاسباتی و دقت بالای روش پیشنهادی می‌شود. چندین مثال عددی در زمینه تحلیل دینامیکی سازه‌ها و انتشار امواج فراهم شده است که کارایی، دقت و قابلیت روش سلول طیفی تصادفی را نشان می‌دهد. لینک مقاله https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/۱۰,۱۰۰۲/nme.۷۳۱۷

آدرس کوتاه :