انتشار مقاله عضو هیئت علمی گروه مواد و متالورژی دانشگاه اراک در مجله Journal of Magnesium and Alloys و ضریب تأثیر ۱۷/۶

انتشار مقاله عضو هیئت علمی گروه مواد و متالورژی دانشگاه اراک در مجله Journal of Magnesium and Alloys و ضریب تأثیر ۱۷/۶

عنوان مقاله Additive manufacturing of biodegradable magnesium-based materials: Design strategies, properties, and biomedical applications

این مقاله به طور ویژه به بررسی تولید آلیاژهای منیزیوم به روش ساخت افزایشی و تشریح خواص، کاربردها و رفتار زیست تخریب پذیری آنها می پردازد. دز این مقاله بیان شده است که مواد پایه منیزیم نسل جدیدی از آلیاژها با قابلیت منحصر به فرد زیست تخریب پذیری در داخل بدن انسان یا حیوان هستند. علاوه بر زیست تخریب پذیری، زیست سازگاری ذاتی و چگالی مشابه با استخوان آلیاژهای پایه منیزیم، آنها را داوطلب خوبی برای تولید ایمپلنت¬های جراحی جهت استفاده در درمان ارتوپدی و تروماتولوژی ساخته است. برای این منظور، امروزه ساخت افزایشی به همراه پرینت سه بعدی روش تولید مناسبی را نشان می¬دهد چون ادغام فرایندهای طراحی و تولید زیست ایمپلنت ها بخصوص برای کاربردهای مشخص را فراهم می سازد. در ضمن، این روش با بسیاری از چالش های جدید مربوط به خواص آلیاژهای پایه منیزیم شامل واکنش پذیری شیمیایی بالا، قابلیت احتراق و دمای تبخیر پایین مواجه می¬شود.

آدرس کوتاه :