انتشار مقاله علمی پژوهشی آقایان دکتر سیف اله سلیمانی و دکتر وحید رافع در مجله Artifcial Intelligence Review با ضریب تأثیر ۱۲

انتشار مقاله علمی پژوهشی آقایان دکتر سیف اله سلیمانی و دکتر وحید رافع در مجله Artifcial Intelligence Review با ضریب تأثیر ۱۲

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک: مقاله علمی پژوهشی آقایان دکتر سیف اله سلیمانی و دکتر وحید رافع در مجله Artifcial Intelligence Review با ضریب تأثیر ۱۲ منتشر شد.

عنوان مقاله 

Automatic program bug fxing by focusing on fnding the shortest sequence of changes
این پژوهش با مشارکت آقایان دکتر سیف اله سلیمانی و دکتر وحید رافع اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و همکارانشان در دانشگاه های لرستان و ملایر در مجله‌ی Artifcial Intelligence Review با رتبه Q1 و ضریب تأثیر ۱۲ به چاپ رسیده است. 
لینک دسترسی به مقاله 
https://doi.org/10.1007/s10462-023-10686-y
آدرس کوتاه :