انتشار مقاله علمی پژوهشی آقای دکتر مسعود اسدی در مجله Journal of Eating Disorders با ضریب تأثیر ۴/۱

انتشار مقاله علمی پژوهشی آقای دکتر مسعود اسدی در مجله Journal of Eating Disorders با ضریب تأثیر ۴/۱

انتشار مقاله علمی پژوهشی آقای دکتر مسعود اسدی در مجله Journal of Eating Disorders با ضریب تأثیر ۴/۱ عنوان مقاله Confirmatory factor analysis and gender invariance of Persian version of the modified Yale food addiction scale (mPYFAS) 2.0: insight from a large scale Iranian sample

این پژوهش با مشارکت آقای دکتر مسعود اسدی عضو هیات علمی گروه روانشناسی و همکارانی از دانشگاه های علوم پزشکی شاهرود، علوم پزشکی مازندارن، خوارزمی، علامه طباطبایی، هرمزگان، میشیگان آمریکا و جنوب چین در مجله‌ی Journal of Eating Disorders با رتبه Q2 و ضریب تأثیر ۴/۱ به چاپ رسیده است. لینک دسترسی به مقاله https://doi.org/10.1186/s40337-023-00962-1