انتشار مقاله کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی برق دانشگاه اراک در مجله Chaos, Solitons & Fractals با رتبه Q1 و ضریب تأثیر (IF) 9.922

انتشار مقاله کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی برق دانشگاه اراک در مجله Chaos, Solitons & Fractals با رتبه Q1 و ضریب تأثیر (IF) 9.922

در سال های اخیر با توجه به رشد تکنولوژی، در مدارهای الکترونیکی به دنبال عناصری هستند که از نظر مقیاس کوچک و مطابق با قانون مور باشند. نسل‌های جدیدی از قطعات به صورت کوچک‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر می‌باشند که می‌توانند در بسیاری از مدارها و سیستم‌های الکترونیکی استفاده شوند. با این حال، مقیاس‌بندی سنتی با چالش‌های فنی اساسی و محدودیت‌های اساسی روبرو است. برای برطرف کردن نیازهای محاسباتی فعلی و آینده، مانند یکپارچه‌سازی حافظه‌های غیرجامد و سیستم‌های پردازش هم‫روند، نیاز به استفاده از دستگاه‌ها و ساختارهای جدید ضروری به نظر می‌رسد. برای افزایش کارایی این قطعات، کاهش ظرفیت‌های پارازیتیک با کاهش ضخامت مرز p-n و در عین حال افزایش یکنواختی غلظت ناخالصی بسیار مهم است. به همین منظور، عناصری مانند ممریستورها یا عناصر حافظه دار به تازگی توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرده‌اند.

یکی از سیستم های دینامیکی که اخیرا مورد توجه محققان قرار گرفته است سیستم های ممریستیو می-باشد. در این مقاله، رفتار غیرخطی یک سیستم آشوبناک جدید ممریستیو مبتنی بر خازن حافظه دار و سلف حافظه دار در محیط‌های پر نویز در نظر گرفته شده است. آنالیز غیر خطی رفتار آشوبناک سیستم ممریستیو پیشنهادی در حضور نویز سفید گاوسی از طریق یک سری زمانی از آنالیزهای دینامیکی، آنالیز نمای لیاپانوف و آنالیز دیاگرام فاز انجام گرفته است. همزمان سازی آشوب از مسائل مهم در سیستم های دینامیکی غیرخطی می باشد. در واقع کنترل آشوب به معنای پایدارسازی و همزمان سازی سیستم مورد نظر است. زمان همزمان سازی می‌تواند به‌طور دلخواه طراحی شود تا پایداری تضمین شود، حتی اگر خروجی سیستم با نویز سفید گوسی افزایشی، تغییر داده شود. همزمان‫سازی آشوب در حوزه‌های مختلف مانند رمزنگاری تصویر، رمزنگاری صدا، ارتباطات ایمن و غیره کاربرد فراوانی دارد. همچنین در این مقاله، یک روش مقاوم در برابر نویز به منظور همزمان‫سازی آشوب در سیستم ممریستیو پیشنهادی در حضور نویز سفید گاوسی ارائه شده است. این پژوهش با مشارکت مهندس محمدمتین دژدار کارشناس آزمایشگاه گروه آموزشی مهندسی برق دانشگاه اراک و اعضای هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی اراک در مجله Chaos, Solitons & Fractals با رتبه Q1 و ضریب تأثیر (IF) 9.922 به چاپ رسیده است. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096007792200889X

 

آدرس کوتاه :